Documenten

Verslag eerste helft 2021

14-09-2021

In de rapportage blikken we terug op een periode waarin de effecten van de coronamaatregelen op kinderen, jongeren en gezinnen steeds zichtbaarder werden. Én waarin - met de opening van ook de VO-scholen - ook het 'herstel' lijkt te zijn ingeluid. We hopen op een tweede deel van het jaar zonder of met minder maatregelen. In het tweede deel van het jaar komen er ook een aantal extra collega's. Om daarmee goed te kunnen voorzien in de vraag naar basishulp. En tegelijkertijd de beoogde beweging naar voren te vervolgen


Verslag eerste helft 2020

03-08-2020

In deze halfjaarrapportage van Lokalis blikken we terug op voor iedereen bijzondere maanden. De maatregelen die getroffen zijn vanwege de gezondheidscrisis hadden en hebben grote effecten. In negatieve en ook in positieve zin. Op de inwoners van de stad, het stelsel van zorg voor jeugd en ook op de professionals van Lokalis. Enerzijds dreigen de effecten de bestaande verschillen in de stad te vergroten en leiden daardoor tot aanscherping van onze opgaven. Anderzijds creëert de crisis ook een versnelling van de transformatie die waardevol is en die we willen borgen. We gaan op onderdelen niet meer terug naar ‘vroeger’.


Verzoek indienen jaarplan 2021

03-11-2020

In deze brief informeert Gemeente Utrecht ons over de aandachtspunten voor het werk van de buurtteams jeugd en gezin in 2021 en verzoeken ons deze op te nemen in het jaarplan.


Jaarverslag 2020

20-05-2021

In dit jaarverslag kijken we terug op een bijzonder jaar dat grotendeels in het teken stond van corona. De maatregelen die getroffen zijn vanwege de gezondheidscrisis hadden en hebben grote effecten. In negatieve en ook in positieve zin. Op de inwoners van de stad, het stelsel van zorg voor jeugd en ook op de professionals van Lokalis. De effecten dreigen de bestaande verschillen in de stad te vergroten en leiden daardoor tot aanscherping van onze opgaven. Anderzijds creëert de crisis ook een versnelling van de transformatie die waardevol is en die we willen borgen. 


beeldmerk Lokalis

Jaarverslag 2019

22-05-2020

Met dit jaarverslag sluiten we het vijfde jaar van de transformatie van de zorg voor jeugd af. Terugkijkend menen we te kunnen stellen dat het Utrechts model stevig staat en de buurtteams jeugd & gezin daaraan een goede bijdrage leveren. Onze opdracht, visie en ontwikkelstrategie zijn vanaf de start in essentie ongewijzigd. Met de Leidende principes als onderlegger bieden we hulp ‘eerder, dichtbij en op maat’. En we blijven op individueel en op systeemniveau leren. Als partners in en van de stad vinden we elkaar goed, wat resulteert in steeds beter maatwerk voor jongeren en gezinnen, scholen en wijken. Ook in Utrecht is de transformatie nog lang niet, en idealiter misschien nooit, voltooid. Vanuit een solide basis werken we ook in 2020 met plezier aan verdere verbetering.


meisje shhh

Verzoek indienen jaarplan 2020

10-10-2019

In deze brief informeert Gemeente Utrecht ons over de aandachtspunten voor het werk van de buurtteams jeugd en gezin in 2020 en verzoeken ons deze op te nemen in het jaarplan.


meisje shhh

Schoolkrant over Armoede

14-10-2019

Het thema van de armoedeweek 2019 is het empoweren van het kind, het gezin en het netwerk. Hoe maak je armoede bespreekbaar? Hoe herken je signalen? En hoe ga je dan het gesprek aan?
Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, hebben we een ‘schoolkrant’ gemaakt. Hierin geven we voorbeelden en handvatten.


beeldmerk Lokalis

Verslag eerste helft 2019

25 september 2019

Lokalis heeft als opdracht de basishup aan Utrechtse gezinnen 'eerder, dichtbij en op maat' vorm te geven. Die transformatie is een proces van lange adem, waarmee we nog lang niet klaar zijn. Het afgelopen half jaar hebben we wel een mijlpaal bereikt: de explicitering van basishulp, en daarmee het nieuwe vak van gezinswerker, is afgerond. Hiermee hebben we een duidelijk volgend fundament aan ons werk gegeven wat richting geeft aan het dagelijks handelen en de deskundigheidsbevordering van alle professionals. 


beeldmerk Lokalis

Jaarverslag 2018

22-05-2019

Het jaar 2018 was het vierde jaar van de transformatie van de zorg voor jeugd. Een jaar waarin er op landelijk niveau zorgen werden geuit over de kwaliteit en de betaalbaarheid van die zorg. Utrecht wordt daarbij geregeld gezien als een 'goed voorbeeld'.  De ontwikkeling die Lokalis in dit verslag beschrijft, illustreert dat we in Utrecht echt het verschil maken. Tegelijk laat het zien dat er ook hier nog veel te leren en te verbeteren valt. Lokalis is blij met de vervolgsubsidie en begint met veel ambitie en plezier aan de periode 2019-2024.

Aan de hand van onze vier doelstellingen leest u de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2018. Ook komt een aantal klanten, gezinswerkers en samenwerkingspartners aan het woord. Samen geven zij een levendig beeld van de betekenis van het werk in 2018. 


Verslag eerste helft 2018

14-09-2018

In dit verslag leest u onze voortgang in de eerste helft van 2018. We zetten gericht acties in om jongeren en mensen met een migratieachtergrond beter te bereiken, omdat we willen bijdragen aan een inclusieve stad. Ook met de Kanteling Schulddienstverlening en City Deal en Vroegsignalering bereiken we gezinnen die voorheen niet bekend waren met het buurtteam. De vraag naar basishulp blijft hoog. In de eerste helft van 2018 werden bijna 6.000 gezinnen ondersteund (bijna 11.500 individuele klanten). Onze manier van werken draagt bij aan een daling van het aantal verwijzingen;

We zien in alle wijken een daling van het aantal verwijzingen en in de wijken waar Extra@teams actief zijn, is de daling nog sterker. Lokalis is daarnaast gestart met het definiëren van basishulp. We maken daarmee inzichtelijk waarop klanten overal kunnen rekenen en wat professionals (moeten) doen, kunnen en kennen.


Jaarverslag 2017

14-09-2018

In 2017 stuurden we op wijkniveau gericht op het verder verbeteren van onze toegankelijkheid. En alle teams zorgden ervoor dat klanten binnen vijf dagen terecht konden voor een eerste afspraak. Generalistische basishulp is met drie jaar nog steeds een jonge vorm van zorg. De gewenste aard en inhoud raken echter meer uitgekristalliseerd. Buurtteams hebben in beeld welke vraagstukken in welke wijken veel voorkomend zijn en hebben daar in 2017 hun eigen buurtagenda op geformuleerd. Van daaruit zochten we de samenhang en samenwerking met inwoners en partners in de wijk, primair gericht op preventie en duurzame verbetering.


Jaarverslag 2016

20-02-2017

We kregen de eigenheid van alle buurten in beeld. De verschillen in de
demografie, de aard van problematiek, onze gemiddelde begeleidingsduur, en de mate waarin specialistische zorg wordt betrokken, werden zichtbaar. Hierdoor werd duidelijker wat nodig is in het realiseren van ‘de beweging naar voren’. We zochten doelgerichter de samenwerking met inwoners, het wijkbureau, huisartsen, scholen en andere relevante partners.


Sander en MisjaSander en Misja

Ik vertel, 10 verhalen over basishulp

20-12-2016

Gezinnen die vragen of problemen hebben met betrekking tot de opvoeding, kunnen sinds 2015 rekenen op basishulp vanuit Lokalis. Maar wat is basishulp? In dit boekje wordt, aan de hand van een tiental voorbeelden, toegelicht wat basishulp wel en niet is. Utrechters vertellen hun verhalen, uit eigen ervaring. Zij laten zien wat basishulp voor hen betekent.


Jaarverslag 2015

06-02-2016

We hebben een intensief, leerzaam en plezierig eerste jaar achter de rug met resultaten waar we blij mee zijn. We ondersteunden dit jaar 6278 gezinnen bij het vinden van antwoorden op hun vragen en het oplossen van hun problemen. Waarbij we beoogden bij te dragen aan duurzame verbetering van hun situatie. 
Onze wellicht belangrijkste vraag dit eerste jaar was ‘wat wij verstaan onder hoogwaardige generalistische basishulp voor jeugd & gezin’. Op basis van praktijkervaring, door gesprek en door ontsluiting van kennis en wetenschap werden doelen en de beoogde inhoud van basiszorg geleidelijk aan scherper. Conform de nieuwe definitie van gezondheid zijn buurtteams er om mensen te helpen problematiek hanteerbaar te maken in het dagelijks leven. En in navolging van theorieën over veerkracht zijn wij er om ouders en kinderen te helpen de omstandigheden in huis, op school en in de wijk te verbeteren. 


Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons

Een Positief Verhaal

30-09-2016

Bij de transformatie van het sociale domein heeft de gemeente Utrecht gekozen voor een dubbelrol, nl. die van opdrachtgever én van co-creator. Een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Hans Simons onderzocht hoe deze dubbelrol uitpakt in de praktijk en concludeert dat deze één van de belangrijkste succesfactoren vormt in het nieuwe Utrechtse model voor zorg en ondersteuning. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking tussen de gemeente en de buurtteamorganisaties. De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie kunt u lezen in het rapport.


Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons

Kwaliteit van de jeugdhulp van Buurteam West in Utrecht

20-10-2015

In juli 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij het buurtteam West in de gemeente Utrecht. De jeugdhulp binnen dit buurtteam wordt geboden door Lokalis. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de mate waarin buurtteam West bij het bieden van jeugdhulp voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie.