Documenten

meisje shhh

Verzoek indienen jaarplan 2020

10-10-2019

In deze brief informeert Gemeente Utrecht ons over de aandachtspunten voor het werk van de buurtteams jeugd en gezin in 2020 en verzoeken ons deze op te nemen in het jaarplan.


meisje shhh

Schoolkrant over Armoede

14-10-2019

Het thema van de armoedeweek 2019 is het empoweren van het kind, het gezin en het netwerk. Hoe maak je armoede bespreekbaar? Hoe herken je signalen? En hoe ga je dan het gesprek aan?
Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, hebben we een ‘schoolkrant’ gemaakt. Hierin geven we voorbeelden en handvatten.beeldmerk Lokalis

Jaarverslag 2018

22-05-2019

Het jaar 2018 was het vierde jaar van de transformatie van de zorg voor jeugd. Een jaar waarin er op landelijk niveau zorgen werden geuit over de kwaliteit en de betaalbaarheid van die zorg. Utrecht wordt daarbij geregeld gezien als een 'goed voorbeeld'.  De ontwikkeling die Lokalis in dit verslag beschrijft, illustreert dat we in Utrecht echt het verschil maken. Tegelijk laat het zien dat er ook hier nog veel te leren en te verbeteren valt. Lokalis is blij met de vervolgsubsidie en begint met veel ambitie en plezier aan de periode 2019-2024.

Aan de hand van onze vier doelstellingen leest u de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van 2018. Ook komt een aantal klanten, gezinswerkers en samenwerkingspartners aan het woord. Samen geven zij een levendig beeld van de betekenis van het werk in 2018. 


Verslag eerste helft 2018

14-09-2018

In dit verslag leest u onze voortgang in de eerste helft van 2018. We zetten gericht acties in om jongeren en mensen met een migratieachtergrond beter te bereiken, omdat we willen bijdragen aan een inclusieve stad. Ook met de Kanteling Schulddienstverlening en City Deal en Vroegsignalering bereiken we gezinnen die voorheen niet bekend waren met het buurtteam. De vraag naar basishulp blijft hoog. In de eerste helft van 2018 werden bijna 6.000 gezinnen ondersteund (bijna 11.500 individuele klanten). Onze manier van werken draagt bij aan een daling van het aantal verwijzingen;

We zien in alle wijken een daling van het aantal verwijzingen en in de wijken waar Extra@teams actief zijn, is de daling nog sterker. Lokalis is daarnaast gestart met het definiëren van basishulp. We maken daarmee inzichtelijk waarop klanten overal kunnen rekenen en wat professionals (moeten) doen, kunnen en kennen.


Jaarverslag 2017

14-09-2018

In 2017 stuurden we op wijkniveau gericht op het verder verbeteren van onze toegankelijkheid. En alle teams zorgden ervoor dat klanten binnen vijf dagen terecht konden voor een eerste afspraak. Generalistische basishulp is met drie jaar nog steeds een jonge vorm van zorg. De gewenste aard en inhoud raken echter meer uitgekristalliseerd. Buurtteams hebben in beeld welke vraagstukken in welke wijken veel voorkomend zijn en hebben daar in 2017 hun eigen buurtagenda op geformuleerd. Van daaruit zochten we de samenhang en samenwerking met inwoners en partners in de wijk, primair gericht op preventie en duurzame verbetering.


Sander en MisjaSander en Misja

Ik vertel, 10 verhalen over basishulp

20-12-2016

Gezinnen die vragen of problemen hebben met betrekking tot de opvoeding, kunnen sinds 2015 rekenen op basishulp vanuit Lokalis. Maar wat is basishulp? In dit boekje wordt, aan de hand van een tiental voorbeelden, toegelicht wat basishulp wel en niet is. Utrechters vertellen hun verhalen, uit eigen ervaring. Zij laten zien wat basishulp voor hen betekent.


Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons

Een Positief Verhaal

30-09-2016

Bij de transformatie van het sociale domein heeft de gemeente Utrecht gekozen voor een dubbelrol, nl. die van opdrachtgever én van co-creator. Een onafhankelijke visitatiecommissie onder leiding van voormalig staatssecretaris Hans Simons onderzocht hoe deze dubbelrol uitpakt in de praktijk en concludeert dat deze één van de belangrijkste succesfactoren vormt in het nieuwe Utrechtse model voor zorg en ondersteuning. Het onderzoek richtte zich op de samenwerking tussen de gemeente en de buurtteamorganisaties. De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie kunt u lezen in het rapport.


Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons Eiko Smid, Mariënne Verhoef, Hans Simons

Kwaliteit van de jeugdhulp van Buurteam West in Utrecht

20-10-2015

In juli 2015 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij het buurtteam West in de gemeente Utrecht. De jeugdhulp binnen dit buurtteam wordt geboden door Lokalis. Doel van het onderzoek was inzicht te verkrijgen in de mate waarin buurtteam West bij het bieden van jeugdhulp voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie.