Actueel

coronavirus

Maatregelen ivm Coronavirus

maart 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het Coronvirus, werken al onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden telefonisch of digitaal plaats.

Onze gezinswerkers blijven basishulp bieden aan Utrechters. Zij doen dat via de telefoon of via mail. De voordeuren van de buurtteamlocaties zijn voorlopig gesloten.

Concreet betekent dit:

  • De lopende samenwerking met gezinnen vervolgen we telefonisch. Vooralsnog hanteren we daarbij de tijdslijn tot en met 6 april. We komen dus niet bij gezinnen thuis en gezinnen komen ook niet op de buurteamlocaties. Tenzij daar hele dringende redenen voor zijn. Gezinswerkers bespreken deze werkwijze met al hun klanten.
  • We nemen nieuwe aanmelding aan en starten deze telefonisch. Dat kan ook de vorm hebben van een driegesprek, met een partner zoals bijvoorbeeld de school.
  • De voordeuren van Buurtteam Overvecht Centrum, Kanaleneiland en West blijven fysiek open. Dat wil zeggen: voor Utrechters die in nood zijn en niet op een aandere manier contact met ons kunnen opnemen. Dat geven we ook aan bij de andere voordeuren. Die andere voordeuren zijn telefonisch en via mail bereikbaar.
  • Gezinswerkers nemen als eerste contact op met klanten waar de huidige situatie extra zorgen baart. En maken met deze gezinnen, ook in overleg met relevante partners als SVMN, afspraken over hoe de komende weken worden overbrugd. Dat kan gaan over onveiligheid van kinderen. Maar ook over andere potentiele crises, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen of financiën.
  • We benaderen het Speciaal Onderwijs (SO, SBO, VSO) in kernpartnerverband met de vraag of er gezinnen zijn die ze nu graag willen introduceren voor ondersteuning.
  • We attenderen gezinnen actief op maat over de informatie over corona. Denk aan minder geletterden en anderstaligen en gezinnen die nu ziek zijn.
  • We attenderen gezinnen actief op maat op de tips over hoe om te gaan ‘met de kinderen 3 weken thuis’, bijvoorbeeld met betrekking tot dagstructuur.
  • We zijn aangesloten op de adviezen die scholen geven over thuisonderwijs.
  • Er zijn geen groepsbijeenkomsten van en voor ouders. De training Pittige jaren vindt bijvoorbeeld niet plaats t/m 6 april.
  • Bovenstaande acties richting klanten en scholen vragen voor veel collega’s nu al hun tijd. Gezinswerkers nemen telefonisch en dus niet fysiek deel aan andersoortige overleggen, zodra daar weer ruimte voor is in de agenda’s.

logo inspiratieregio

Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

januari 2020
De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden. In de stad Utrecht hebben we - samen met gemeente Utrecht, samenwerkingsverband Sterk VO, en samenwerkingsverband Utrecht po - de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. We worden steeds beter en creatiever in het vinden van maatwerkoplossingen. Daarom is Utrecht nu Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-jeugd-zorg.
 

logo lokalis

Collectieve aanpak: hoe doen andere ouders dat?

december 2019

Onder de naam Collectieve Aanpak zijn onze buurtteams samen met de jeugdgezondheidszorg initiatieven gestart voor ouders in verschillende Utrechtse wijken. Het uitgangspunt is dat ouders in een groep veel van elkaar kunnen leren, en elkaar - ook buiten de groep om - kunnen helpen wanneer ze vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Drie projecten waren afgelopen jaar een groot succes.

(Dit artikel is in december 2019 verschenen in de Utrechtse Zorg- en Informatiekrant van ETT Media)


logo lokalis

Oproep aan de minister: ruimte voor duurzame transformatie

november 2019

Lokalis is samen met tal van wijk- en buurtteamorganisaties verenigd in de Associatie Wijkteams. In deze open brief roepen we ministers De Jonge en Dekker op tot de ruimte en tijd die een duurzame transformatie van de zorg behoeft en verdient.


5 dames

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Juli 2019

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook bijdragen aan het versterken van de wijk. Essentieel daarbij is samenwerking: als je samen iets aanpakt en een oplossing bedenkt, kom je veel verder.”


Marenne van Kempen en Ank Jeurissen

Samen gezinnen en scholen versterken

September 2018

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet onderwijs een team van professionals hebben die zowel de kinderen als scholen ondersteunen. Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, buurtteam jeugd en gezin, en Ank Jeurissen, directeur Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht, leggen uit.

(Dit artikel is in september 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij TROUW.)


escher handen

Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

februari 2020

‘De transformatie blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin op lokaal en regionaal niveau is nog lang niet gerealiseerd’, stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman (Radboud Universiteit) in het recent verschenen onderzoek naar de werking van het ‘Utrechtse model’. In de ogen van de onderzoekers kan pas van werkelijke transformatie worden gesproken als er wordt gewerkt vanuit het principe ‘een gezin, een plan, een regisseur’, als sprake is van normaliseren en demedicaliseren, als er maatwerk wordt geleverd, én er tijdig voldoende specialistische kennis aanwezig is zodat escalatie van problematiek kan worden voorkomen. En dat is in Utrecht het geval, stellen de onderzoekers.
Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, werd voor dit artikel in BinnenlandsBestuur geïnterviewd.


Hand met kleingeld en lege broekzak

Pak armoede en schulden aan!

oktober 2019
Met de Armoedecoalitie Utrecht ondertekenden we het pamflet om mensen met een kleine beurs meer perspectief te bieden. 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond. Samira moet met haar gezin van 4 kinderen rond zien te komen van gemiddeld 70,- per week. Ze heeft geen schulden en maakt gebruik van alle regelingen, toeslagen en fondsmogelijkheden die er zijn. Voor haar is het zonder de voedselbank en hulp van anderen niet vol te houden. Zo zijn er velen, die in deze tijd van hoogconjunctuur, nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. 
We pleiten voor 13 maatregelen die ervoor zorgen dat inkomen toereikend is, schulden niet onnodig worden verhoogd, en overheden meewerken aan duurzame oplossingen voor problematische schulden.
 

Lego poppetjes om tafel

Collectieve Aanpak: Overgewicht in Ondiep

Juli 2019
We geven het stokje door! Collectieve aanpak is een prachtige krachtenbundeling van JGZ en Lokalis in drie Utrechtse wijken waar steeds meer organisaties en initiatieven bij aansluiten. Omdat de aanpak niet vanuit een vaste methodiek werkt, maar vanuit de vraag naar de oplossing gaat zoeken, is het tijd om ervaringen te delen. Dit gaan we in de komende periode doen door het ‘stokje’ door te geven. Verschillende medewerkers die zijn gaan pionieren in de wijk met groepsgerichte aanpak, vertellen over hun ervaring, waar ze tegenaan lopen, de mooie oplossingen die er gevonden worden, de verrassende invalshoeken en nog veel meer. In verschillende vormen, artikelen, vlogs, blogs, strips enzovoort geven wij je komende tijd een kijkje in de verhalen van de Collectieve aanpak met als grote afsluiter een congres op 4 november. Zet deze middag alvast met grote letters in je agenda, want hier komt het verhaal bijeen en presenteren we de uitkomsten. Vorige week is er al een start gemaakt met een interview in Trouw met de bedenkers en kwartiermakers. Veel lees- en kijkplezier de komende tijd.
 
Elle van den Tillart woont al ruim twintig jaar in Utrecht-West, Lombok om precies te zijn. Het grootste gedeelte van die tijd is zij al werkzaam voor de Gemeente Utrecht, waarvan 2,5 jaar bij het Buurtteam Leidsche Rijn. Sinds 2017 is zij weer werkzaam bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Volksgezondheid. Twee dagen als begeleider van de moeder-babygroepen in Overvecht-Noord en twee dagen op het Stadskantoor als pedagoog. Een mooie mix van praktijk en kennis brengt zij mee bij de Collectieve Aanpak. 

Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold

Basishulp én specialistische zorg eerder, dichtbij en op maat

Maart 2018

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp dichtbij jongeren en kinderen in de buurten georganiseerd. De buurtteams spelen daarbij een belangrijke rol. Op het vlak van specialistische jeugdhulp wordt nauw samengewerkt met de Extr@ teams. Deze multidisciplinaire teams zijn onderdeel van een pilot in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn om specialistische zorg integraler en beter afgestemd te kunnen bieden.

(Dit artikel is in maart 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier.)


logo health hub utrecht

Lokalis ondertekent CityDeal Health Hub

januari 2020

Gezondheid en preventie spelen een grote rol in ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom ondertekenden we op 28 januari de City Deal Health Hub. Dit netwerk richt zich op één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. En op die manier alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in de Utrechtse regio.
Met de buurtteams zullen we ons richten op gezonde wijken in Utrecht met gezonde bewoners.


Week van de Armoede: Armoede in de klas

oktober 2019

Op 14 oktober start de week van de armoede 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind/jongere. Aan veel problematiek ligt armoede of schulden ten grondslag. Armoede blijft vaak verborgen, terwijl praten over geld helpt!
In deze week gaan de gezinswerkers in Kanaleneiland en het Voortgezet onderwijs & Speciaal onderwijs team het gesprek binnen de scholen aan om armoede onder de aandacht te brengen. Hoe maak je het bespreekbaar, hoe herken je signalen, en hoe ga je dan het gesprek aan?
Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, hebben we een krant gemaakt. Hierin geven we voorbeelden, handvatten en hopen we de scholen te inspireren.


Collectieve Aanpak: Scheiden

augustus 2019
Collectieve aanpak is een krachtenbundeling voor de Utrechtse wijken en scholen, als aanvulling of vervanging op individuele preventie en hulp. Ouders en professionals van allerlei partijen werken in  een vroeg stadium samen. Samen leren, ontwikkelen en delen is de sleutel tot succes.
Onder dit mom organiseerden we in juli een avond voor ouders die gaan of net gescheiden zijn. Ervaringsdeskundigen, vragenstellers en professionals kwamen samen op elkaar te helpen naar de  ultieme oplossing voor de vraag. Een succes bleek uit zowel de reacties van ouders als van professionals.

Suzanne en Quintus

Aanbesteding Buurtteams opnieuw naar Lokalis en Incluzio

Januari 2019

De aanbesteding voor Buurtteams Utrecht is opnieuw gegund aan beide buurtteamorganisaties. Wij zijn ontzettend blij dat wij ons ook de komende zes jaar met de buurtteams kunnen inzetten om inwoners van Utrecht te ondersteunen bij vraagstukken waar ze (tijdelijk) hulp bij nodig hebben. Zo bouwen we verder aan een sterke, sociale en toegankelijke stad.

Tot en met 2024 zullen de buurtteamorganisaties stappen vooruit zetten samen met buurtbewoners, de gemeente, huidige en nieuwe partners. Om écht het verschil te maken in het leven van mensen, streven we ernaar om een duurzame verbetering te realiseren waardoor problemen en hulpvragen voorkomen kunnen worden en iedereen naar vermogen meedoet aan het dagelijks leven. Speerpunten voor de komende jaren zijn het terugdringen en vroegtijdig aanpakken van schulden, ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen, een daling van eenzaamheid en isolement in de stad en in iedere wijk een gezamenlijke aanpak door de wijkpartners op de veelvoorkomende vraagstukken binnen die wijk.

 


Lokalis in Samen Sterk

Juni 2018

Op 23 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Tom van der Eijck samenwerkt met een gezin opdat hun veranderende gezinssamenstelling niet leidt tot uithuiszetting. Dorien de Landtsheer vertelt over het belang van een duurzame oplossing voor jongeren en gezinnen. Het item kunt u hieronder terugkijken.


Lokalis op landelijke tv

Juni 2017

Op 24 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Debbie van Veghel samenwerkt met een vader en school zodat er snel passende hulp komt. Esther Alblas vertelt waarmee gezinnen bij het buurtteam terechtkunnen, over het belang van samenwerken, en het betrekken van de omgeving. Het item kunt u hieronder terugkijken.