Actueel

Mentale vooruitgang van gezinnen

Hoe kunnen we kinderen het beste tot volle bloei laten komen? Hoe kunnen we gezinnen mentaal krachtiger maken? Het boek De mentale vooruitgang van gezinnen geeft antwoord op deze belangrijke vragen. Belangrijk, omdat gezinnen via de kinderen de toekomst van ons land bepalen.  

In dit nieuwe boek over Mentale Vooruitgang, dat staatssecretaris Maarten van Ooijen op 23 september in ontvangst zal nemen, onderzoekt een denktank van deskundigen wat jeugd en gezin nodig hebben om er mentaal op vooruit te gaan. Vanuit een realistisch, wetenschappelijk verantwoord mensbeeld stelt de denktank fundamentele vragen: Hoe kijken we in Nederland eigenlijk aan tegen ouderschap en opvoederschap? Welke gewoonten hebben we als samenleving rond opvoeden en opgroeien? Welk gedachtegoed ligt hieraan ten grondslag?  

Rianne en Martinique

Het succes achter de wijkteams

Nieuwsbericht 5 april 2022

Het succes achter de wijkteams
Aansluiten en zelf hulp bieden

De ambities waren hooggespannen, toen in 2015 in veel gemeenten de wijkteams startten. Meer preventie, betere hulp en minder doorverwijzingen naar dure zorg. Maar hoe succesvol zijn de wijkteams eigenlijk? Uit onderzoek van de landelijke Associatie Wijkteams blijkt dat wijkteams zichtbaar bijdragen aan deze doelstellingen. Ongeacht hun vorm, inrichting of opdracht.

  • De helft van de wijkteams zet in op preventie
  • 75% vindt de ondersteuning vanuit de wijkteams helpend
  • Wijkteams kunnen steeds meer hulp zelf bieden

Laagdrempelig aanwezigheid zorgt voor hoger bereik
Wijkteams zijn laagdrempelig aanwezig in wijken en dorpen en zijn daardoor in staat om vragen vroegtijdig te signaleren. Dit is o.a. zichtbaar in het toegenomen bereik onder gezinnen en huishoudens met een niet- westerse migratieachtergrond. Door de aanwezigheid van wijkteamprofessionals in de wijk, bij huisartsen en op school is de samenwerking met partners verbeterd. Zijn er kortere lijntjes ontstaan en wordt eerder/sneller hulp ingezet dan voorheen. Daarbij zetten veel wijkteams in op preventie. De helft van de onderzochte wijkteams geeft aan preventieve activiteiten in te zetten.

Zelfredzaamheid groter
Wijkteams versterken en benutten eigen kracht van inwoners, van netwerk én van de buurt. 67% van de inwoners is van mening dat zijn/haar zelfredzaamheid is toegenomen dankzij de inzet van het wijkteam.

Brede aanpak zorgt voor passende hulp
Dankzij de brede samenstelling van de teams worden hulpvragen breed benaderd en opgepakt. Dit wordt zo door inwoners, professionals en partners ervaren. Meer dan 80% van de inwoners, gezinnen en huishoudens vindt de hulp en/of ondersteuning die zij ontvangen passend. En 75% vindt de ondersteuning helpend. Zelf hulp bieden door een wijkteam is aantoonbaar effectief. Zo is bijvoorbeeld het aantal crisissituaties bij wijkteams die zelf hulp bieden lager.

Kostenbesparing nog niet overal
Afname specialistische hulp en ondersteuning wordt voorzichtig zichtbaar. Wijkteams geven zelf aan steeds meer vragen zelf af te vangen; in de onderzochte literatuur worden percentages van 80% genoemd. Kostenbesparingen worden (nog) niet bij alle wijkteams gerealiseerd.

Effectiviteit van wijkteams
De effectiviteit van wijkteams wordt zichtbaar op het niveau van het hele sociale domein. De effecten worden beïnvloed door het geheel aan zorg en welzijn binnen de gemeenten waarin wijkteams actief zijn en uiteraard maatschappelijke ontwikkelingen. Wijkteams en partners moeten samenwerken om de gewenste effecten te realiseren. Dit betekent dat de algemene effectiviteit van wijkteams niet aan te tonen is en dat effectiviteit veelal alleen binnen een bredere context zichtbaar kan worden gemaakt. Dit geldt overigens ook voor andere spelers in het sociaal domein. Wel is de effectiviteit van wijkteams op sommige onderdelen zichtbaar, zoals het voorkomen van schulden en uithuisplaatsingen.

Houding van de professioneel essentieel
Om de toegevoegde waarde te realiseren is een professionele switch nodig (geweest) bij de professionals in het wijkteam. Een verandering in houding en gedrag. De professionals dragen immers de transformatie: zij hebben de contacten met inwoners, gezinnen en huishoudens en met partners in de wijk. Werkzame elementen zijn hierbij oa: een open houding, objectieve blik, betrokkenheid, inlevingsvermogen, vertrouwen en heldere communicatie.

Doorontwikkeling wijkteams
Als Associatie grijpen we dit resultaat aan als markeerpunt. Met recht kunnen we zeggen dat wijkteams hun plek in het sociale domein hebben bewezen. Tegelijk zien we ruimte en noodzaak tot verdere stappen voorwaarts. We zetten in op drie ontwikkelpunten, namelijk:

  1. Vrijblijvendheid voorbij. Het anders werken (in gedrag en houding) vormt een groot deel van succesvol transformeren. Dat hebben we op vele plaatsen uitgeprobeerd, ervaren en beproefd. De volgende stap is het passend laten ‘stollen’ van deze ervaring en kennis in een kwaliteitsstatuut voor wijkteams.
  2. Maatschappelijke opgaven. Een slag maken van transformatiedoelen naar het realiseren van maatschappelijke opgaven, samen met de partners in het sociaal domein. Denk aan: minder gezinnen en inwoners die in armoede leven, grotere veiligheid, welbevinden van inwoners en gelijke kansen voor inwoners. De volgende stap is samen met andere organisaties en gemeenten en beter omschrijven welke maatschappelijke opgaven we willen realiseren.
  3. Recht doen aan complexiteit. Het onderzoek laat zien dat de effecten op het niveau van het netwerk (hele sociale domein en breder) worden bereikt. Dat vraagt om een passend paradigma in de opdrachtverlening, sturing, monitoring & verantwoording en kostenbeheersing. Niet meer (alleen) op het niveau van de individuele organisatie en vanuit een helderder onderscheid tussen deze vier.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Zwaanadvies met ondersteuning van het NJI. De onderzoekers hebben van 33 wijkteams diverse rapportages onderzocht. Daarnaast zijn landelijke onderzoeken en cijfers van onder andere het CBS geraadpleegd. Het gehele onderzoeksrapport is te downloaden via deze link.

Over de Associatie Wijkteams
Samen sta je sterk. Daarom hebben we onze krachten gebundeld. Binnen het landelijk netwerk van wijkteams creëren we ruimte voor uitwisseling, doorontwikkeling en inspiratie. Gezamenlijk laten we onze stem horen aan landelijke tafels. Zo bouwen we actief aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Rianne en Martinique

Thuis in de toekomst van het jeugddomein

Maart 2022

Op 7 april 2022 worden kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein samengebracht tijdens Samen Toekomst Maken. Om samen met én van elkaar te leren hoe je fundamenteel anders kunt innoveren. Het thema voor deze editie is ‘Thuis in de Toekomst’. 

Thema en programma

Het thema is: Thuis in de toekomst. Hoe ziet onze samenleving eruit in de toekomst? Hoe willen jongeren dan hun leven inrichten? En welke rol speelt digitalisering daarin? Deze vraagstukken en meer komen aan bod. De jeugd is de toekomst, dus investeren en innoveren in jeugddomein is van groot belang.

Je kunt luisteren naar de presentaties en meedoen aan de workshops en brainstorms; op je thuiswerkplek óf op de eventlocatie (de Fabrique Utecht). Daar kun je ook innovatie ervaren op de playground; vol vernieuwende technologieën en producten die je zelf kunt uitproberen. Bekijk het hele programma op de website van Samen Toekomst Maken op de website.

De organisatie

De organisatie van Samen Toekomst Maken is in handen van de Associatie voor Jeugd, samen met haar partners. Een programmagroep van professionals en communicatiespecialisten van organisaties uit de diverse sectoren zijn samen met een eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van het event. De betrokken organisaties zijn Garage 2020, GGD GHOR, NCJ, NJI, Actiz, Cardea, GGD Hollands Noorden en CJG Rijnmond.

Meer informatie en aanmelden

Dit hybride event is voor alle professionals in het jeugddomein. Wil je meer informatie, of je aanmelden om online of offline aanwezig te zijn?


Rianne en Martinique

Noodzaak voor Nationaal Plan voor de Jeugd

Januari 2021

Met de samenwerkende partijen in Utrecht doen we een dringend beroep op Minister Slob en Staatssecretaris Blokhuis; verbreed het Nationaal Plan Onderwijs en kom met elkaar tot een 'Nationaal plan voor de jeugd na Corona'.
Dat zal volgens ons aan kracht en invloed winnen als het wordt ontwikkeld vanuit deze principes:
- aansluiten bij de behoefte van jongeren en ouders: wat hebben zij nodig om in en na deze crisis goed verder te kunnen?
- aansluiten bij de lokale praktijk: wat werkt en hoe kan rijksbeleid de lokale infrastructuur van onderwijs, jeugd, hulp, veiligheid, opvang en ondersteuning versterken?
- perspectief bieden en waarderen wat wél is gelukt in plaats van focussen op achterstand.

 


Rianne en Martinique

Integraal samenwerken voor gelijke kansen

november 2020

We streven naar gelijke kansen in het leven voor iedereen. Maar verschillen vroeg in het leven, werken door in hele schoolcarrière en loopbaan. Een goed samenspel tussen iedereen die betrokken is bij inwoners met sociale uitdagingen, is binnen het Utrechtse aanpak van groot belang. Vanuit een sterke sociale basis werken de basiszorg en aanvullende zorg nauw samen, elk vanuit hun eigen expertise. Rianne Ruiter, teammanager bij onze buurtteams en Martinique Potharst, manager Jeugdgezondheidszorg bij de gemeente, vertellen
hoe die integrale samenwerking in de praktijk vorm krijgt en wat het oplevert.


coronavirus

Maatregelen ivm Coronavirus

mei 2020

Vanwege de aangescherpte maatregelen in verband met het Coronvirus, werken al onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. Afspraken vinden telefonisch of digitaal plaats.

Onze gezinswerkers blijven basishulp bieden aan Utrechters. Zij doen dat via de telefoon of via mail. De voordeuren van de buurtteamlocaties zijn voorlopig gesloten.

Concreet betekent dit:

· Gezinswerkers komen weer meer bij gezinnen thuis, maar huisbezoek als vorm is niet vanzelfsprekend. De gezondheid van gezin en gezinswerker, de aard van de vraag en de wens van het gezin, en ook de mogelijkheden van gezinswerkers vanuit hun eigen thuissituaties bepalen primair de vorm van contact. 
· Wij gaan naast vanuit huis dus ook toenemend weer vanuit locaties werken. Gesprekken met klanten kunnen, als daar inhoudelijke redenen voor zijn, ook op locatie worden gevoerd.
· We beogen alle locaties vanaf 1 juni weer normaal in gebruik te nemen, waarbij ook weer gewoon kan worden binnengelopen zonder aanbellen. We nemen hiervoor de nodige maatregelen. 
· We bereiden de plaatsing van één of enkele 'corona containers' voor, die worden ingericht als gespreksruimte met een aparte ingang voor klanten en medewerkers en een midden scheiding van plexiglas. Deze gespreksruimtes kunnen o.a. worden ingezet voor gesprekken met klanten die uit angst voor het coronavirus een gesprek op anderhalve meter niet aandurven. 
· Vanaf de start van corona namen we ‘gewoon’ nieuwe aanmeldingen aan. Daaraan verandert ook de komende periode niets.  
· Collectieve vormen van basishulp hervatten we nog niet in de fysieke variant. Online varianten zijn er wel en bereiden we op vraag uit. En ook bijeenkomsten met partners zetten we in beginsel nog online voort. 


Tas voor Thuis inpakken

Tas voor Thuis

april 2020

Nu kinderen langer thuis zitten en ouders thuiswerken, kunnen sommige gezinnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Voor hen hebben we samen met andere maatschappelijke organisaties in Utrecht een nieuw initiatief ontwikkeld: Tas voor Thuis.

 Het gaat met name om gezinnen met kinderen (4-12 jaar) voor wie voldoende digitale middelen en gemakkelijk thuisonderwijs niet vanzelfsprekend zijn. Voor hen zit de Tas voor Thuis vol materialen waar geen wifi of laptop voor nodig is en die de creatieve en sportieve ontwikkeling van kinderen stimuleren. Denk aan talenten-en complimentenkaartjes, een leuk gezinsspel, stoepkrijt en stiften, knutselspullen, koekjes, thee en ander lekkers. 

De inhoud draagt bij aan activering van het hele gezin. Voor kinderen zijn zowel bekende als onbekende sportieve en culturele doe-dingen toegevoegd, zodat ze voldoende uitdaging krijgen en in beweging blijven. Naast specifiek aanbod voor kinderen, vind je in de tas ook informatie over hoe je met elkaar omgaat in deze tijd.

Tas voor Thuis is een unieke samenwerking tussen DOCK Utrecht, ZIMIHC, SportUtrecht, Lokalis, de JGZ en Jeugdfonds Sport & Cultuur.


escher handen

Transformatie jeugd in Utrecht op goede weg

februari 2020

‘De transformatie blijkt voor gemeenten een complexe opgave te zijn. Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin op lokaal en regionaal niveau is nog lang niet gerealiseerd’, stelt bestuurskundige Jan-Kees Helderman (Radboud Universiteit) in het recent verschenen onderzoek naar de werking van het ‘Utrechtse model’. In de ogen van de onderzoekers kan pas van werkelijke transformatie worden gesproken als er wordt gewerkt vanuit het principe ‘een gezin, een plan, een regisseur’, als sprake is van normaliseren en demedicaliseren, als er maatwerk wordt geleverd, én er tijdig voldoende specialistische kennis aanwezig is zodat escalatie van problematiek kan worden voorkomen. En dat is in Utrecht het geval, stellen de onderzoekers.
Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, werd voor dit artikel in BinnenlandsBestuur geïnterviewd.


logo inspiratieregio

Utrecht is Inspiratieregio onderwijs-jeugd-zorg

januari 2020
De landelijke Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg heeft de krachten gebundeld om de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ te beantwoorden. In de stad Utrecht hebben we - samen met gemeente Utrecht, samenwerkingsverband Sterk VO, en samenwerkingsverband Utrecht po - de afgelopen vijf jaar mooie resultaten bereikt met de verbinding tussen passend onderwijs en zorg voor de jeugd. Er is een goed werkende infrastructuur voor ondersteuning op school, thuis en in de wijk. We worden steeds beter en creatiever in het vinden van maatwerkoplossingen. Daarom is Utrecht nu Inspiratieregio in de aanpak onderwijs-jeugd-zorg.
 

logo lokalis

Collectieve aanpak: hoe doen andere ouders dat?

december 2019

Onder de naam Collectieve Aanpak zijn onze buurtteams samen met de jeugdgezondheidszorg initiatieven gestart voor ouders in verschillende Utrechtse wijken. Het uitgangspunt is dat ouders in een groep veel van elkaar kunnen leren, en elkaar - ook buiten de groep om - kunnen helpen wanneer ze vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Drie projecten waren afgelopen jaar een groot succes.

(Dit artikel is in december 2019 verschenen in de Utrechtse Zorg- en Informatiekrant van ETT Media)


logo lokalis

Oproep aan de minister: ruimte voor duurzame transformatie

november 2019

Lokalis is samen met tal van wijk- en buurtteamorganisaties verenigd in de Associatie Wijkteams. In deze open brief roepen we ministers De Jonge en Dekker op tot de ruimte en tijd die een duurzame transformatie van de zorg behoeft en verdient.


5 dames

Samenwerking in innovatieve wijkgerichte collectieve aanpak

Juli 2019

Buurtteammedewerkers en JGZ-verpleegkundigen hebben goed zicht op de opvoedvragen die ouders hebben in hun wijk. “Dit kunnen opvoedvragen van alledag zijn, maar ook vragen rondom specifieke thema’s als echtscheiding, overgewicht, taalachterstand of niet meer naar school gaan”, vertelt Jeanine ten Haaf, programmamanager bij Lokalis. De vragen en thema’s verschillen vaak erg per wijk. “Onze uitdaging is om met ouders meer preventieve groepsgerichte aanpakken te vinden die ouders helpen en ook bijdragen aan het versterken van de wijk. Essentieel daarbij is samenwerking: als je samen iets aanpakt en een oplossing bedenkt, kom je veel verder.”


Monitor Collectieve Aanpak 2021

April 2022

Lokalis (Buurtteams Utrecht), Jeugdgezondheids[1]zorg (Volksgezondheid/JGZ) en Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) werken sinds 2018 samen om ouders, kinderen en jongeren in Utrecht te ondersteunen bij opgroeivragen. Via de Collectieve Aanpak willen we het ouderschap versterken door ouders en jongeren van elkaar te laten leren. Concreet betekent dit dat we activiteiten samen met ouders, jongeren en kinderen ontwikkelen en uitvoeren. Niet vóór hen, maar met hen. Adviseurs/ procesbegeleiders van Lokalis en JGZ adviseren en ondersteunen daarbij.

In de monitor Collectieve Aanpak 2021 kunt u lezen wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en wat er is bereikt. Ook blikken we vooruit op waar we de komende periode op in willen zetten.

Verbinding in de wijk en in Den Haag oplossing voor krachtige basiszorg

Maart 2022

Minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht maandag 14 maart j.l. een werkbezoek aan de wijk Overvecht in Utrecht om te praten over wat er nodig is om basiszorg krachtig te maken én te houden. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat intensieve samenwerking noodzakelijk is, ook op politiek niveau. Namens Lokalis was gezinswerker Marlies de Jong aanwezig bij het bezoek.

Minister Hanke Bruins-Slot van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties vertelt: ‘Om een volgende stap te maken is verbinding nodig tussen de verschillende departementen. Ik heb de opdracht als verbindingsofficier in Den Haag op te treden. Wat jullie doen in de wijk, doe ik Den Haag.’

Complexe problematiek is integraal op te lossen - nu de financiering nog!
De oorzaak van een gezondheidsklacht ligt vaak gecompliceerder dan dat het lijkt. Zo kan iemand die aanklopt bij de huisarts met slaapproblemen ook financiële problemen ervaren of terechtkomen in een sociaal isolement. Het gezondheidslandschap is daarmee juist niet alleen de huisarts en de praktijkondersteuner, maar het Buurtteam, de welzijnswerker en de gemeente. In dertien huisartsenpraktijken, waaronder drie huisartsenpraktijken in de wijken in Utrecht Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland, implementeerden huisartsen samen met andere zorg- en hulpverleners, zoals het Buurtteam, een succesvolle integrale aanpak. Marlies de Jong van het Buurtteam in Utrecht vertelt: ‘Complexe problemen zijn alleen integraal op te lossen, door intensieve samenwerking en samenhang tussen verschillende zorg- en hulpverleners in de wijk.’

Gezondere burgers én zorgverleners
Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat deze integrale aanpak gezondere burgers oplevert: patiënten voelen zich niet alleen meer gezien en gehoord door de huisarts, ze weten beter wat ze aan hun gezondheidsproblemen kunnen doen én er worden minder patiënten doorverwezen naar het ziekenhuis en de GGZ. Deze aanpak heeft niet alleen een positief effect op de gezondheid van burgers, maar ook op die van zorg- en hulpverleners. Initiatiefnemer en huisarts Nikki Makkes vertelt: ‘Op het spreekuur ervaarde ik veel onmacht. In gevallen waar de problematiek zich opstapelt, volstaat een medisch antwoord niet, maar ik had niet de instrumenten om deze groep patiënten wel te kunnen helpen.’ Nikki Makkes onderzocht samen met een groep professionals vanuit de huisartsenpraktijk, wijkorganisatie en het Buurtteam hoe zij de groep patiënten met een opeenstapeling van problematiek beter konden helpen. ‘In de wijk, dichtbij de patiënt, bouwden we aan een netwerkorganisatie en verschillende instrumenten en samenwerkingsafspraken. Daardoor kunnen we beter en sneller de juiste zorgverlener vinden voor onze patiënt’, licht Makkes toe.

Basiszorg zwaarder in achterstandswijken
Een netwerkorganisatie waarin intensief samengewerkt wordt, is goedkoper en zorgt voor gezondere burgers én zorg- en hulpverleners. Daarnaast levert het ook meer werkplezier op. Basiszorg kan vooral in achterstandswijken zwaar zijn voor zorg- en hulpverleners, zoals huisartsen. Huisartsentekort is een uitdaging die de komende jaren groter wordt en dat geldt vooral voor achterstandswijken, concludeert huisarts Rebecca Houtman: ‘Juist dan is het extra belangrijk om te kijken hoe huisartsen met plezier hun vak kunnen uitoefenen.’ Uit het Nivel - onderzoek blijkt dat de integrale aanpak waarmee gewerkt wordt door de huisartsen en het Buurtteam in Utrecht uitkomst biedt: het werkplezier in de huisartsenpraktijk neemt toe en de werkdruk daalt.

enveloppen belasting toeslagen

Buurtteams openen telefoonnummer voor hulp bij Kinderopvangtoeslag-affaire

december 2020

Vanaf donderdag 17 december 2020 is het voor Utrechters die gedupeerd raakten door de Kinderopvangtoeslagaffaire mogelijk om zich telefonisch bij het buurtteam te melden. De Gemeente Utrecht start een campagne om de gedupeerden in beeld te krijgen en zo snel en goed mogelijk te helpen. Gedupeerde ouders uit Utrecht kunnen zich melden via 030 – 7400 530 om ondersteuning te krijgen van het buurtteam in hun wijk.

Het is de afgelopen jaren ernstig misgegaan bij de Belastingdienst met de Kinderopvangtoeslagaffaire. Ook veel Utrechtse ouders raakten de afgelopen periode gedupeerd door het ten onrechte stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslagen en werden als fraudeur aangemerkt. De ouders hebben mogelijk recht op een regeling die valt binnen de zogenoemde hersteloperatie kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Nog niet alle Utrechtse ouders die hulp nodig hebben zijn in beeld. Veel ouders zijn door deze terugvorderingen ook in andere problemen gekomen, zoals problemen rondom huisvesting. Bent u of kent u iemand die door de Kinderopvangtoeslagaffaire in de problemen raakte? Neem dan contact op met het buurtteam.

In Utrecht gaat het naar verwachting om ongeveer 550 ouders die gedupeerd zijn geraakt. De Belastingdienst heeft daarvan inmiddels 239 gezinnen uit Utrecht in beeld. Om alle ouders die hulp nodig hebben in beeld te krijgen is het belangrijk dat gedupeerde Utrechters contact met de belastingdienst en of het buurtteam opnemen. De gemeente start binnenkort met een campagne om deze ouders te bereiken.

Het buurtteam heeft gezinswerkers klaarstaan om gedupeerden te helpen die in een moeilijke situatie terecht zijn gekomen. Waar nodig wordt er extra hulp ingeroepen bij samenwerkende partijen. De Utrechtse aanpak is erop gericht dat gedupeerde inwoners de gevolgen van deze affaire kunnen aanpakken en zich weer kunnen richten op de toekomst. Nadat gedupeerde ouders zich melden, wordt binnen 5 werkdagen een (online/offline) afspraak gemaakt.

Marcel van Eck

Gezinswerker Marcel van Eck Sociaal Werker 2020

mei 2020

Collega Marcel van Eck, gezinswerker bij onze buurtteams in Utrecht, is Sociaal Werker van het Jaar 2020. De uitslag werd bekend gemaakt tijdens een online event op 20 mei. Juryvoorzitter Lex Staal citeerde uit het juryrapport: “Marcel heeft een sterke visie op de ontwikkeling van sociaal werk. Marcel is een verbinder; rond multiproblematiek binnen de gezinnen die hij ondersteunt en met de wijk- en buurtteams, maar ook tussen wetenschap en praktijk.”  

Naast het begeleiden van Utrechtse gezinnen, is Van Eck verbonden aan de academische werkplaats sociaal werk van Tranzo Tilburg University. Als Sociaal Werker van het Jaar zal hij een jaar lang landelijk optreden als ambassadeur en het sociaal werk in Nederland vertegenwoordigen: van gastcolleges tot (digitale) evenement en politieke debatten.

Bestuurder Marenne van Kempen: ‘Marcel heeft dit van harte verdiend. Ik vind het heel belangrijk dat we dit vak een podium geven. Er is en wordt veel van deze beroepsgroep gevraagd. Het is een mooi en veeleisend vak en het is goed om dat te laten zien.


Hand met kleingeld en lege broekzak

Pak armoede en schulden aan!

oktober 2019
Met de Armoedecoalitie Utrecht ondertekenden we het pamflet om mensen met een kleine beurs meer perspectief te bieden. 939.000 mensen in Nederland leven op en rond de armoedegrens. Velen van hen komen nauwelijks rond. Samira moet met haar gezin van 4 kinderen rond zien te komen van gemiddeld 70,- per week. Ze heeft geen schulden en maakt gebruik van alle regelingen, toeslagen en fondsmogelijkheden die er zijn. Voor haar is het zonder de voedselbank en hulp van anderen niet vol te houden. Zo zijn er velen, die in deze tijd van hoogconjunctuur, nauwelijks hun hoofd boven water kunnen houden. 
We pleiten voor 13 maatregelen die ervoor zorgen dat inkomen toereikend is, schulden niet onnodig worden verhoogd, en overheden meewerken aan duurzame oplossingen voor problematische schulden.
 

Lego poppetjes om tafel

Collectieve Aanpak: Overgewicht in Ondiep

Juli 2019
We geven het stokje door! Collectieve aanpak is een prachtige krachtenbundeling van JGZ en Lokalis in drie Utrechtse wijken waar steeds meer organisaties en initiatieven bij aansluiten. Omdat de aanpak niet vanuit een vaste methodiek werkt, maar vanuit de vraag naar de oplossing gaat zoeken, is het tijd om ervaringen te delen. Dit gaan we in de komende periode doen door het ‘stokje’ door te geven. Verschillende medewerkers die zijn gaan pionieren in de wijk met groepsgerichte aanpak, vertellen over hun ervaring, waar ze tegenaan lopen, de mooie oplossingen die er gevonden worden, de verrassende invalshoeken en nog veel meer. In verschillende vormen, artikelen, vlogs, blogs, strips enzovoort geven wij je komende tijd een kijkje in de verhalen van de Collectieve aanpak met als grote afsluiter een congres op 4 november. Zet deze middag alvast met grote letters in je agenda, want hier komt het verhaal bijeen en presenteren we de uitkomsten. Vorige week is er al een start gemaakt met een interview in Trouw met de bedenkers en kwartiermakers. Veel lees- en kijkplezier de komende tijd.
 
Elle van den Tillart woont al ruim twintig jaar in Utrecht-West, Lombok om precies te zijn. Het grootste gedeelte van die tijd is zij al werkzaam voor de Gemeente Utrecht, waarvan 2,5 jaar bij het Buurtteam Leidsche Rijn. Sinds 2017 is zij weer werkzaam bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Volksgezondheid. Twee dagen als begeleider van de moeder-babygroepen in Overvecht-Noord en twee dagen op het Stadskantoor als pedagoog. Een mooie mix van praktijk en kennis brengt zij mee bij de Collectieve Aanpak. 

Marenne van Kempen en Suzanne Verdoold

Basishulp én specialistische zorg eerder, dichtbij en op maat

Maart 2018

In Utrecht is de basiszorg binnen de jeugdhulp dichtbij jongeren en kinderen in de buurten georganiseerd. De buurtteams spelen daarbij een belangrijke rol. Op het vlak van specialistische jeugdhulp wordt nauw samengewerkt met de Extr@ teams. Deze multidisciplinaire teams zijn onderdeel van een pilot in de wijken Zuilen en Leidsche Rijn om specialistische zorg integraler en beter afgestemd te kunnen bieden.

(Dit artikel is in maart 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij Elsevier.)


Marenne van Kempen en Ank Jeurissen

Samen gezinnen en scholen versterken

September 2018

Om alle kinderen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen, is in Utrecht de kernpartneraanpak in het leven geroepen. Deze houdt in dat alle scholen in het (speciaal) voortgezet onderwijs een team van professionals hebben die zowel de kinderen als scholen ondersteunen. Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis, buurtteam jeugd en gezin, en Ank Jeurissen, directeur Samenwerkingsverband VO Utrecht en Stichtse Vecht, leggen uit.

(Dit artikel is in september 2018 verschenen bij de special Jeugd&Gezin, van Pulse Media Group, gedistribueerd bij TROUW.)


Rianne en Martinique

Jaarverslag 2021

juni 2022

In 2021 ondersteunde Lokalis een recordaantal gezinnen. Lokalis is in Utrecht de organisatie achter de buurtteams Jeugd & Gezin. Met een groot deel van de jongeren en gezinnen ging het gelukkig nog steeds goed. Tegelijkertijd zagen we de directe en indirecte effecten van de coronamaatregelen, zorgde de toeslagenaffaire voor veel nieuwe aanmeldingen en werd duidelijker hoe onze huidige prestatiesamenleving de vraag naar jeugdzorg voedt.

In ons jaarverslag beschrijven we hoe we enerzijds hebben gewerkt aan de toegankelijkheid en de effectiviteit van basishulp voor individuele gezinnen, met partners en nog steeds vanuit de Utrechtse leidende principes. Anderzijds leest u hoe we met diezelfde partners meters maakten op de grote gedeelde maatschappelijke opgaven Bestaanszekerheid, Gelijke Kansen en Veiligheid. En hoe we daarbinnen ook oefenden met de ‘collectieve aanpak’. Met kinderen, jongeren en ouders, gericht op het versterken van hun context, op school en in de wijk.

Het versterken van die context is wat we uiteindelijk het meest beogen. De grote vraag naar jeugdhulp illustreert dat we onszelf als stad dan wel samenleving de nodige vragen te stellen hebben en we aan de slag moeten met de kwaliteit van die samenleving. Corona heeft die ontwikkeling kracht bijgezet, door zichtbaar te maken hoe bereid we als inwoners zijn om elkaar een handje te helpen en hoe effectief de diverse betrokken organisaties kunnen samenwerken.

Rianne en Martinique

Lokalis wordt kennispartner in Nijmegen

november 2020

Stichting Buurteams Jeugd en Gezin Nijmegen krijgt de gunning om vanaf halverwege 2021 de basisteams Jeugd en Gezin in te de stad te organiseren. De nieuwe stichting komt voort uit de initiatiefnemers Bindkracht10, entrea lindenhout, Driestroom en Lokalis. Lokalis zal hierin als partij de eerste tijd optreden als kennis- en ervaringspartner. Omdat de nieuwe stichting in Nijmegen ook een lerende organisatie is, zal Lokalis in de loop van de tijd ook lerende cases meenemen naar Utrecht.

Stichting Buurteams Jeugd en Gezin zal, in tegenstelling tot wat het bericht in De Gelderlander vermeldt, de medewerkers in dienst nemen. Vanuit Lokalis wordt er kennis en ervaring gedeeld en hulp geboden bij de implementatie en verdere ontwikkeling van de stichting.


Anne van Dorp

Ambassadeurs Jeugd steken hart onder de riem

mei 2020

Tijdens de Coronamaatregelen de afgelopen periode, zagen we een stevige afname in het aantal gezinnen dat de buurtteams in Utrecht om hulp of begeleiding vroeg.
Het is goed dat veel mensen hebben geluisterd naar de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Toch hopen we dat iedereen die vragen of problemen heeft, contact met ons opneemt. Hoe eerder, hoe beter. Want hoe eerder we samen aan de slag kunnen, des te sneller we tot een oplossing kunnen komen.
De ambassadeurs jeugd - waaronder onze collega Anne
- steken kinderen, jongeren en gezinnen een hart onder de riem in deze tijd. Wij zijn er, met hart, voor jou.


logo health hub utrecht

Lokalis ondertekent CityDeal Health Hub

januari 2020

Gezondheid en preventie spelen een grote rol in ons werk met kinderen, jongeren en gezinnen. Daarom ondertekenden we op 28 januari de City Deal Health Hub. Dit netwerk richt zich op één doel: gezond opgroeien, gebalanceerd leven, gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken. En op die manier alle inwoners zo gelijkwaardig mogelijk te laten profiteren van de welvaartsgroei in de Utrechtse regio.
Met de buurtteams zullen we ons richten op gezonde wijken in Utrecht met gezonde bewoners.


Week van de Armoede: Armoede in de klas

oktober 2019

Op 14 oktober start de week van de armoede 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat armoede een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van een kind/jongere. Aan veel problematiek ligt armoede of schulden ten grondslag. Armoede blijft vaak verborgen, terwijl praten over geld helpt!
In deze week gaan de gezinswerkers in Kanaleneiland en het Voortgezet onderwijs & Speciaal onderwijs team het gesprek binnen de scholen aan om armoede onder de aandacht te brengen. Hoe maak je het bespreekbaar, hoe herken je signalen, en hoe ga je dan het gesprek aan?
Om zoveel mogelijk informatie te bundelen, hebben we een krant gemaakt. Hierin geven we voorbeelden, handvatten en hopen we de scholen te inspireren.


Collectieve Aanpak: Scheiden

augustus 2019
Collectieve aanpak is een krachtenbundeling voor de Utrechtse wijken en scholen, als aanvulling of vervanging op individuele preventie en hulp. Ouders en professionals van allerlei partijen werken in  een vroeg stadium samen. Samen leren, ontwikkelen en delen is de sleutel tot succes.
Onder dit mom organiseerden we in juli een avond voor ouders die gaan of net gescheiden zijn. Ervaringsdeskundigen, vragenstellers en professionals kwamen samen op elkaar te helpen naar de  ultieme oplossing voor de vraag. Een succes bleek uit zowel de reacties van ouders als van professionals.

Suzanne en Quintus

Aanbesteding Buurtteams opnieuw naar Lokalis en Incluzio

Januari 2019

De aanbesteding voor Buurtteams Utrecht is opnieuw gegund aan beide buurtteamorganisaties. Wij zijn ontzettend blij dat wij ons ook de komende zes jaar met de buurtteams kunnen inzetten om inwoners van Utrecht te ondersteunen bij vraagstukken waar ze (tijdelijk) hulp bij nodig hebben. Zo bouwen we verder aan een sterke, sociale en toegankelijke stad.

Tot en met 2024 zullen de buurtteamorganisaties stappen vooruit zetten samen met buurtbewoners, de gemeente, huidige en nieuwe partners. Om écht het verschil te maken in het leven van mensen, streven we ernaar om een duurzame verbetering te realiseren waardoor problemen en hulpvragen voorkomen kunnen worden en iedereen naar vermogen meedoet aan het dagelijks leven. Speerpunten voor de komende jaren zijn het terugdringen en vroegtijdig aanpakken van schulden, ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen, een daling van eenzaamheid en isolement in de stad en in iedere wijk een gezamenlijke aanpak door de wijkpartners op de veelvoorkomende vraagstukken binnen die wijk.

 


Lokalis in Samen Sterk

Juni 2018

Op 23 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Tom van der Eijck samenwerkt met een gezin opdat hun veranderende gezinssamenstelling niet leidt tot uithuiszetting. Dorien de Landtsheer vertelt over het belang van een duurzame oplossing voor jongeren en gezinnen. Het item kunt u hieronder terugkijken.


Lokalis op landelijke tv

Juni 2017

Op 24 juni verscheen Lokalis in de uitzending van het programma Samen Sterk. In dit item was te zien hoe gezinswerker Debbie van Veghel samenwerkt met een vader en school zodat er snel passende hulp komt. Esther Alblas vertelt waarmee gezinnen bij het buurtteam terechtkunnen, over het belang van samenwerken, en het betrekken van de omgeving. Het item kunt u hieronder terugkijken.